ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACY POLICY
COPYRIGHT & INHOUD

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Het Portaal Uitgevers B.V., gevestigd te WORMER
Versie geldig vanaf 21 juni 2016

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Portaal Uitgevers B.V.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Het Portaal Uitgevers B.V.. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het Portaal Uitgevers B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Portaal Uitgevers B.V. erkend.
1.4 Het Portaal Uitgevers B.V. garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Portaal Uitgevers B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Het Portaal Uitgevers B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het Portaal Uitgevers B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Het Portaal Uitgevers B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Het Portaal Uitgevers B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Portaal Uitgevers B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Het Portaal Uitgevers B.V. aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Het Portaal Uitgevers B.V. slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Het Portaal Uitgevers B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Portaal Uitgevers B.V.. Het Portaal Uitgevers B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Het Portaal Uitgevers B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Het Portaal Uitgevers B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit 
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Het Portaal Uitgevers B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Het Portaal Uitgevers B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Het Portaal Uitgevers B.V. schriftelijk te worden gemeld.
6.4 Het Portaal Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Portaal Uitgevers B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Het Portaal Uitgevers B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Het Portaal Uitgevers B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Het Portaal Uitgevers B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Het Portaal Uitgevers B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Het Portaal Uitgevers B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Het Portaal Uitgevers B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Portaal Uitgevers B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 Het Portaal Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Portaal Uitgevers B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Het Portaal Uitgevers B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Het Portaal Uitgevers B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Het Portaal Uitgevers B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Annulering van deelname
11.1 De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor de expositie te wijzigen of de expositie geen doorgang doen vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
11.2 Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd.
11.3 Een verzoek tot annulering dient schriftelijk te worden ingediend. De organisatie kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder de voorwaarden dat de betrokken deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt tenminste:
1. 35% van de standhuur; bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het deelnameformulier/de inschrijving door de organisatie of na ontvangst van de standbevestiging door de deelnemer.
2. 100% bij annulering minder dan 3 maanden voor de eerste opbouwdag van de expositie vermeerderd met de verschuldigde B.T.W.
11.4 In geval de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelneming failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst van deelneming door het enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de exposant gehouden het volledige bedrag der overeengekomen standkosten, alsmede alle te zijnen behoeve gemaakte overige kosten terstond te voldoen, onverminderd het recht van de organisatie tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

12. Standhuur en betalingsvoorwaarden
12.1 Tenzij anders bepaald in de “Deelnemingsvoorwaarden” dient de betaling van de standhuur te geschieden in 2 termijnen en wel:
1. 35% over het aantal m2 waarvoor wordt ingeschreven: binnen 8 dagen na datering van de voorschotnota.
2. 65% of het restant: binnen 8 dagen na datering van de definitieve toewijzingsnota.
12.2 Bij inschrijving binnen 30 dagen vóór de eerste opbouwdag van de expositie dient het verschuldigde bedrag gelijktijdig met de indiening van de inschrijving, doch ten laatste vóór de eerste opbouwdag volledig te zijn voldaan. In alle gevallen dient de verschuldigde standhuur uiterlijk voor de eerste opbouwdag van de expositie door de organisatie te zijn ontvangen.
12.3 Indien de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is de organisatie gerechtigd niet tot vaststelling van standruimte over te gaan dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter beschikking te stellen, onverminderd de aanspraak van de organisatie op volledige vergoeding van deze bedragen.

13. Aansprakelijkheid 
13.1 Het Portaal Uitgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14. Eigendomsvoorbehoud 
14.1 Eigendom van alle door Het Portaal Uitgevers B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Het Portaal Uitgevers B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Het Portaal Uitgevers B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Het Portaal Uitgevers B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Het Portaal Uitgevers B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Het Portaal Uitgevers B.V. of een door Het Portaal Uitgevers B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Het Portaal Uitgevers B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Het Portaal Uitgevers B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Het Portaal Uitgevers B.V..

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Portaal Uitgevers B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement WORMER kennis, tenzij Het Portaal Uitgevers B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy Policy

Het Portaal Uitgevers B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het Portaal Uitgevers B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Het Portaal Uitgevers B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Het Portaal Uitgevers B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Het Portaal Uitgevers B.V. verkoopt uw gegevens niet
Het Portaal Uitgevers B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het Portaal Uitgevers B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen bij Het Portaal Uitgevers B.V. geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Het Portaal Uitgevers B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright & inhoud

TEKSTEN, LAY-OUT, AFBEELDINGEN, SCRIPTS, ARTIKELEN, LESSEN EN ANDERE ITEMS OP WWW.PROMZ.LIVE VALLEN ONDER DE BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT. KOPIEËN, AANPASSINGEN, VERTALINGEN, BEWERKINGEN, WIJZIGINGEN VAN HET GEHEEL OF VAN EEN GEDEELTE VAN DEZE SITE, IN WELKE VORM OF OP WELKE MANIER DAN OOK, ZIJN VERBODEN, TENZIJ SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING IS VERLEEND DOOR HET PORTAAL UITGEVERS.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Het Portaal Uitgevers. De redactie van www.promz.live probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt zij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Copyright » De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming (delen) van deze website te kopiëren of te verspreiden. Wanneer wij misbruik hiervan constateren, zullen wij uw webhost sommeren om de betreffende content te (laten) verwijderen, alsmede Google middels een DMCA verzoek op de hoogte te stellen. Daarnaast behouden we het recht om alle geleden (vervolg) schade middels civiel en strafrechtelijke vervolging te verhalen op de veroorzaker.

Externe informatie » Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site » Het is de gebruiker van www.promz.live toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Portaal Uitgevers, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar site en deze site.

Directe of indirecte schade » Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. www.promz.live wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. www.promz.live is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf www.promz.live, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram